Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици E-Book


Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици - Станислав Костов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Станислав Костов
ISBN: 978-954-730-716-2
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,92

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгатапредставлява първото съвременно цялостно изследване в Европа върху актовете наСъда на Европейския съюз и техните правни последици. Представени са всичкипроизводства, които се развиват пред Съда на ЕС, и правният режим на актовете,които Съдът на ЕС постановява в рамките на тези производства. Специално вниманиее отделено на заключението на генералния адвокат и на неговото въздействие върхупостановените съдебни актове. Подробно са изследвани въпросите, свързани съсструктурата и публикуването на актовете на Съда на ЕС, и механизмите за защитасрещу нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения. Обсъден е проблемътдали непреведено на български език съдебно решение е обвързващо за националнитесъдилища. Правните последици на актовете на Съда на ЕС са разгледани в двааспекта. От една страна, авторът представя задълбочен и подробен анализ навъпроса дали актовете на Съда на ЕС са източник на право. Той защитава тезата,че само онези съдебни актове, които пораждат, изменят или прекратяват действиетона правни норми, представляват източник на право, и богато илюстрира изложениетос примери от практиката. От друга страна, предмет на изследване е действието наактовете на Съда на ЕС по отношение на лицата и във времето в различнитепроизводства, както и тяхната изпълнителна сила. Книгата е предназначена засъдии, практикуващи юристи и студенти по право, международни отношения илиевропеистика, както и за всички, които се интересуват от функционирането на Съдана ЕС.Станислав Костов е адвокат и главен асистент по право на Европейскиясъюз в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. КлиментОхридски”.

... 22 ... Политиката на Европейския съюз (ЕС) за околната среда цели преди всичко високо равнище на защита ... Годишният доклад на Лозан Панов за съдилищата: Нарастване ... ... . Опазването на околната среда е сред най-важните проблеми в глобално развиващия се свят. 3 Решение на Съда от 11 ноември 1981 г. по дело IBM/Комисия, 60/81, Recueil, стр. 2639, точка 9. 4 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съв ... ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ... ... . по дело IBM/Комисия, 60/81, Recueil, стр. 2639, точка 9. 4 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно пуб- парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14). Сред актовете на вторичното право на Европейския съюз на първо място е регламентът - акт с общо действие и обвързваща сила, задължителен и пряко (непосредствено) приложим във всяка от ... „Решението е с ключово значение и последици за енергийния ... отправи и преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. СЕС отговори на серия ... прилаган в част от актовете на ... решението на Съда по делото Schrems от 2015 г. и въз основа на работния документ на Работната група по член 29 относно основните гаранции, приет през 2016 г. Тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз на нови членове на Европейската комисия и на Европейската сметна палата . 13 септември 2017: Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др. страна на администратора на помощта. Механизмът отразява тълкуванията на Съда на Европейския съюз по отношение изпълнението на решението на Европейската комисия, През 2019 г. от състави на ВКС са постановени 28 решения по дела, свързани с корупционни престъпления - с 14 от решенията са потвърдени актовете на въззивната инстанция, с 2 - актовете на ... а) тълкуването на Договора за функционирането на Европейския съюз; б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. Правните последици от Решението на Съда на Европейския съюз по дело C- C-673/16 Coman.....83 Какви биха били правните последици за държава членка, коя-то не изпълнява предписанията на Съда на ... Темата на разговора бяха новите промени в НПК с бр. 63 на ДВ, в сила от 05.11.2017г., с които бяха въведени из...