Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие E-Book


Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие - Карамфил Манолов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Карамфил Манолов
ISBN: 9789543830374
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,51

ОБЯСНЕНИЕ:

КАРАМФИЛМАНОЛОВ е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник вИнститута за изследване на обществата и знанието при БАН. Автор е надесетки публикации - статии и монографии в областта на теорията насоциологическото познание, социологията на труда, социологията напредприемачеството, по-важните от които са монографиите„Социологическата традиция - проблеми и перспективи" {2007, Варна,Славена), „Предприемачеството"(200в, София, Академично издателство„Проф. Марин Дринов"), „Културният ресурс на предприемачеството" (2000,София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов"), „Новото българскопредприемачество в преходния период" (1495, София, Академичноиздателство „Проф. Марин Дринов"). На основата на анализа на социологическата традиция, в книгата серазкрива дълбоката криза в съвременната социология, породена от липсатана фундаментално единство на социологическото познание, което довежда допреформулировка на „дилемата на Хобс", а именно - обществена принуданад индивидуалния избор и поведение или свобода за индивидуалния избор иповедение в ставането (възникване и изчезване) на социалния живот,откриваща нов хоризонт за синтетичен социологически подход къмизследването на социалните явления. Търсенето на идейни мостове запостигане фундаменталното единство на социологическото познание довеждадо формулиране на едно ново теоретично понятие „сострема", коетоизразява диалектическото противоречие и единство между обединението нахората и тяхната автономия в съвместния им живот. Понятието „сострема"позволява социалното явление да се концептуализира катообществено-индивидуален процес, който обхваща както участието начовешкия индивид в обществения живот, така и участието на другите хора,представляващи обществото, в неговия личен живот, а съвместният живот нахората в обществото да се разглежда едновременно като тяхно обединение,при запазване на обособеността им. Така концептуализираното понятие „сострема" е развито до теоретиченинструмент, който е приложен към социологическото изследване напредприемачеството с цел да бъде пресъздаден реалният процес на неговотоставане (възникване и изчезване) и да бъдат изведени тенденциите ибалансите в социалните взаимодействия между предприемача и останалитеучастници в предприемачеството. Предложената теоретична рамка засоциологическо изследване разкрива възможности да се интерпретиратотделните състояния на социалната система на предприемачеството, аименно интеграция и стабилност, дезинтеграция и нестабилност, криза иразпадане и така да се постигне цялостно познание за предприемачествотокато социално явление.

...дии" включва Развитието на правната система в края на xix и началото на xxв ... PDF АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ... . В свързано с появата на един нов подход, който най-общо може да се нарече социологически. В този период теорията на правото загубва относително ... социалната икономика — сектор, който не само е важен стълб за заетостта и социалното сближаване в Европа, но и е от основно значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020". В по-общ план някои изследователи включват в областта на езика и социа ... 【Социологически тенденции и баланси в социалното ... ... . В по-общ план някои изследователи включват в областта на езика и социалното взаимодействие: анализа на речта, езика и жестовете в човешкото общуване, дискурсивните процеси ... ibeu е проект насочен към изследване на социален капитал, миграционни потоци, неформален сектор и перпективите за развите на регионалното сътрудничество в разлини сектори на икономиката между страните от Югоизточна ... В противен случай настъпва разрив между обществото и човека и се създават условия за тирания. Римският социален свят формира нови социологически мисли в рамките на философията. СОЦИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ (задължителна само за ... Ето защо целта на курса е да ги запознае с основни социологически понятия, ... Тази лекция представя основните проблеми в курса и ... Затворените комплекси вече не са само тенденция, а се обособяват като отделен сегмент на пазара на недвижими имоти. Увеличава се броят на купувачите, които търсят жилища единствено в комплекси от затворен тип. посочени в глава седма на Закона за социалното подпомагане и това са: републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни * Възходящата мобилност може да се осъществи в две основни форми: проникване на отделен индивид от нисш слой в по-висок слой;или създаване на нова група от такива индивиди и проникване на ......