Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения E-Book


Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения - Стоил Моллов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Стоил Моллов
ISBN: 9789547307506
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,54

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата "Принципът на суверенитета"от Стоил Моллов е посветенанаисторическото развитие на принципа на сувереннституционализъм.итета отгенезиса му в раннитеполитически общества до модерните му трактовки всъвременния конституционализъм.Развита е тезата, че суверенитетътпървоначално възниква като емпирично явление,ведно със своя носител ититуляр – суверена, след това той бива осмислен иобоснован научно инакрая става част от конституцията на съвременната държава.Тозимеханизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията насъвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен отсъздаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времеватарамкана изложението е определена от понятието „съвремененконституционализъм” –акцентът е поставен върху концепции и събития,развили се след края на Вторатасветовна война. Така определеното„съвремие” е условно, тъй катоконституционализмът е невъзможен безминалото си, а настоящето му е продължениена процеси, започнали презпредходните епохи.Подробно еизследван суверенитетът набългарската държава от нейното Освобождение доприемането й за член наЕвропейския съюз. Отделено е внимание на обявяването нанезависимосттапрез 1908 г. и на вътрешните и международните последици на актаот22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четиритеконституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането всила наДоговора за присъединяване на Република България и Румъния къмЕС.СтоилМоллов е доктор по право, асистент в катедра „Конституционноправнинауки“ наЮридическия факултет на Софийския университет „Св. КлиментОхридски“, адвокат вСофийската адвокатска колегия

...змерения ⚫ от Стоил Моллов ... store.bg - Принципи ... ... Принципът на суверенитета. kонституционноправни и европейски измерения интернет ... Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му ... История. Корените на категорията „суверенитет" могат да бъдат намерени във Вестфалския мирен договор от 1648 г., чрез който за първи път се ... 【Принципът На Суверенитета. Kонституционноправни И ... ... ., чрез който за първи път се обособява ролята на държавата като субект на международната политика. Книгата проследява обстойно зараждането и развитието на конституционализма в ... Конституционно право Пето преработено и до...