Наказателноправна защита на културното наследство в Република България E-Book


Наказателноправна защита на културното наследство в Република България - Красимир Манов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Красимир Манов
ISBN: 9789547309401
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,45

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване напроблемите на наказателноправната защита на културното наследство внашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научниизследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта накултурното наследство, проследява се установяването и развитието направната уредба на опазването на културното наследство, като се прави икратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправнатазащита на културното наследство по действащото българско наказателноправо. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани скултурното наследство, правнотехническите аспекти нанаказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености(обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна инаказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване навидовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхнатасистема. Анализирани са в подробности отделните видове престъпленияпротив опазване на културното наследство съобразно приетата система натези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направенитенаблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателноправо в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийскатаадвокатска колегия.

... територии за опазване на културното наследство без съгласуване в нарушение на , се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 ... Защита на културното наследство, Лекция по Културология ... ... ... Изясняват се основните понятия в областта на културното наследство, проследява се установяването и ... Във вътрешното право, въпросите относно защитата на културното наследство, са уредени в ЗАКОНА за културното наследст ... (Pdf) Наказателноправна Защита На Културното Наследство В ... ... ... Във вътрешното право, въпросите относно защитата на културното наследство, са уредени в ЗАКОНА за културното наследство, както и в чл. 277а, чл. 278, чл. 278а и чл. 278б от НК. В книгата въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на организацията на публичната администрация в Република България се предлагат възможности за ... Разследващите опитали да изнесат антики на Божков в чували - Варварски, нецивилизовани и неправомерни действия, ужасяващо посегателство върху световното културно-историческо наследство,... През май и юни 2019 г. се проведе международен пленер под наслов „Културното наследство на България и Китай и неговото опазване", с участието на художници от Националната художествена ... Книгата "Туризъм и културно наследство" представя различни гледни точки към голямата тема, която през последните години промени имиджа на България като туристическа дестинация - културния туризъм. дигитализация на културното наследство съществуват в Литва, Естония, Латвия, Швеция, Холандия, а Исландия, Норвегия и Дания са в процес на подготовка. Ирландия има Национална стратегия за Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална стратегия за защита и устойчиво Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19 Препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от ... Опазването на старините е проблем, който българската интелигенция и политиците осъзнават веднага след Освобождението през 1878 г. През 1883 г. са издадени първите окръжни наредби, които съдържат мерки за ограничаване ... Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална ст...