Закон за стоковите борси и тържищата E-Book


Закон за стоковите борси и тържищата -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 1999
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,46

ОБЯСНЕНИЕ:

...ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20 ... Статии за "Закон за стоковите борси и тържищата ЗСБТ" в ... ... .10.2006 г.) С този закон се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите ... Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г., изм. и до ... PDF Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите ... ... ., ДВ, бр. 93 от 1996 г., изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 ... В ал. 1 думите „Държавната комисия по ... Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е изготвен в изпълнение на т. 4 от РМС № 704/05.10.2018 г. Със ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите... Предлага се за закриването на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, като функциите се поемат от министъра на икономиката и енергетиката. В проекта на закон се изменя чл. 26, ал 2 от Закона за стоковите борси и тържищата така: "За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опци...