Закон за местните данъци такси E-Book


Закон за местните данъци такси -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2002
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,99

ОБЯСНЕНИЕ:

...се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл ... ЗМДТ - Резюме (Закон за местните данъци и такси) ... . 61у от Закона за местните данъци и такси, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. от 28.06.2012 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). ... Закон за местните данъци и такси - ИК "Труд и право" ... . 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Закон за местни данъци и такси по области. Видове данъци - данък добавена стойност (ДДС), плосък данък, данък общ доход, данък печалба, корпоративен данък, патентен данък и др. Данъчни декларации и документи.Данъчни ... Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) § 13. За 2007 г. общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2007 г. Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от ... 3. Приемане на данъчна декларация за облагане с данък при придобиване на МПС по чл.54, ал.1 от Закон за местните данъци и такси; 4. Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. редакция от 27.01.2012 стр.2 от 3 Пламен Донев - Kreston BulMar Закон за Местните Данъци и Такси - резюме • Музеи, галерии, сгради, представляващи културна ценност. за длъжността главен експерт в дирекция „Местни данъци и такси" Основна цел на длъжността: Осъществяване на контрол по прилагане на данъчното законодателство, чрез възлагане на проверки. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. (Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. ЗАКОН за местните данъци и такси Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. Изх. №94-Х-22Дата:14.04.2008 год.Относно: Закон за местните данъци и такси - чл. 2 и чл. 7, ал. 2 В отговор на въпросите, които поставяте в жалбата си от 03.04.2008 г. относно начините на заплащане на задължения за данък върху ......