Данък върху добавената стойност 2009 E-Book


Данък върху добавената стойност 2009 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ:
ISBN: ISBN 978-954-730-560-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,20

ОБЯСНЕНИЕ:

Поместени са Законът за данък върху добавената стойност и Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на косвеното данъчно облагане и справочник на актовете за изменение.

...ст в ... Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) ... лице - платец на данък върху добавената стойност при ... ... . Обект на облагане. Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат: всяка възмездна облагаема доставка на стока или ... С Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... . се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната ... ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 27 март 2009 г.) и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. ... ДВ . бр .12 от 13 Февруари 2009 г., изм . ДВ . бр.23 от 27 Март 2009 г., изм . ДВ . бр .74 от 15 Септември 2009 г., изм . ... С данък върху добавената ... бождаванията от данък върху добавената стойност (по-нататък наричан „ДДС"), посочени в 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО, както и правилата за прилагането им, посочени в ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2014 ЗДДС 2014. ... Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат: ... бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което извършва и ... Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 в раздел Б „Правото (задължението) си за регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:" след думите „Чл. 132, ал. 1 ЗДДС ... Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012: 7 ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин: 8 Доставка на стока, която се монтира или инсталира: 9 добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност ( ОВ , l 189/1 от 22 юли 2010 г.)." § 52. Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В си...