Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст E-Book


Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст - Росен Русков pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2002
ПИСАТЕЛ: Росен Русков
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,23

ОБЯСНЕНИЕ:

...0 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 месеца, е длъжно в 7-дневен ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност в сила ... ... ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ... ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За доставките на стоки между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност ... съвет прие проект на Зак ... Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху ... ... ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност ... съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ... както са приети и без изменения. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закон за изменение и Цел на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС ). Обект на облагане Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат: 1. 3. лицето по ал. 1 не е издало или отразило издадения протокол по чл. 151в, ал. 8 за дължим данък върху добавената стойност при получено плащане за извършена от него доставка на стоки или услуги в ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г. От 01.01.2014 г. в Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС ) са в сила Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година. Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обач... В следващите редове ще разгледаме накратко по-съществените промени в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който бе обнародван в ... В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 1 текста „т. 1 и 2" се заменя с „т. 1, 2 и 5"; 2. В ал. 2 след думите „актът за дерегистрация не се връчва на лицето," се добавя Закон за данък върху добавената стойност Част първа Общи разпоредби Цел на закона Чл.1. Този закон урежда данъчното облагане с данък върху добавената стойност, ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са свързани ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ... В чл. 74 се правят следните изменения: 1. В ал. 2, т. 3 думите „ седем дни" се заменят с „45 дни". ... прилагане на закона." § 19. В чл. 80, ал. 2 ......