Данъчно облагане 2004 E-Book


Данъчно облагане 2004 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,14

ОБЯСНЕНИЕ:

...01.2007 г. Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ... Данъчно облагане по ЗКПО при прилагане на новата наредба ... ... . април, 2004 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Общи положения 2. Данъчно облагане на печалбата по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо) 3. Данъци, удържани при източника. данъчна основа. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛ ... Печалба преди данъчно облагане 2005 | Банка Райфайзенбанк ... . Данъчно облагане на печалбата по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (зкпо) 3. Данъци, удържани при източника. данъчна основа. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец ... Сключени и приложими в България спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО към м. 11.2011 г. ) 1. Австрия (нова) 03.02.2011 г. бр. 29 от 2011 г. 2. Азербайджан 25.11.2008 г. бр. 2 от 2009 3. Армения 1.12.1995 г. избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ # 1563372 - 21.12.2006 15:24 Отговори ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ. Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (ОВ l 157, 26.6.2003 г., стр. 49—54) С ПМС 115 от 03.06.2004 г. се отмени Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС №40 от 1987, и се прие нова Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Re: Данъчно облагане на ЕТ М...