Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ E-Book


Наредба № 6 и Наредба № 7 към ЗУТ -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,3

ОБЯСНЕНИЕ:

...ба № 6 - За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища - общинска собственост (Настоящата наредба е приета на основание чл ... PDF НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които ... .22 ал.1 от Закона за местното ... НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Н ... Наредби - Нормативни актове ... . за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които ... 4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на ... 6. каквото и да е обработване (разораване) на почвата в ... Наредбата се издава на основание чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ, бр. 54 от 2001 г.). Наредба №4 от ЗУТ регламентираща изискванията при проектиране, изпълнение и поддържане на територията за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. (7) В срока по ал. 6 ИА "ЖА" може да поиска отстраняване на констатирани нередовности по заявлението и приложените към него документи, както и да даде препоръки по отношение постигане на ... НАРЕДБА 6 от 10.08.2011 г.за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски ... Строежите се категоризират съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), както следва: спазват правилата и нормативите по чл. 31, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.). 2, № 3 и № 6 от настоящата наредба. 6. Видеостени, екрани, бягащи светлинни пътеки и други технически съоръжения. 7. Реклами върху обезопасителни мрежи на строителни обекти и обекти в ремонт. 8. НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ... ал. 5 ЗУТ и по чл. 52, ал. 5 от Закона за ... към строежите и с техничес...