Закон за защита на класифицираната информация + Правилник . Закон за достъп до обществена информация. Закон за защита на личните данни. E-Book


Закон за защита на класифицираната информация + Правилник . Закон за достъп до обществена информация. Закон за защита на личните данни. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2005
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 978954xxxxxxxxxxx
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,43

ОБЯСНЕНИЕ:

...на разрешение; чл. 43, ал ... Как да получа достъп до класифицирана информация ... ... .2, 4, 5, 6 - относно проучването за надежност; чл.55, ал.1 - относно срока на разрешението за достъп; (2) Обработването на лични данни за лицата по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за защита на личните данни. Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 ... 【Закон за защита на класифицираната информация + Правилник ... ... . Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат (по функционални области и бюджетни програми) на Комисията за разкриване на ... Закон за защита на класифицираната информация Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на личните данни Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. 7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето; 8. Държавна агенция „Разузнаване" е създадена със Закона за Държавна агенция „Разузнаване", приет от 43-то Народно събрание на 01.10.2015 г., обнародван в брой 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., и в сила от 01.11.2015 г. Закон за защита на личните данни ... В Закона за достъп до обществена информация (ДВ, бр. 55 от 2000 г.) се правят следните изменения: ... "2. "Лични данни" са информация за физическо лице, която ... Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България. Заявление за достъп до информация - онлайн. Примерно заявление за достъп до информация [ Размер на ... (5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 - 3 се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на ... Задължени субекти по този закон да осигуряват достъп до обществена информация са държавните органи и органите на местното самоуправление. ЗАКОН за защита на личните данни ... предоставени със закон на ... осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. (2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) ... ЗАКОН за защита на растенията Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел І Предмет Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със: Скандалът с изтичането на лични данни на стотици хиляди българи през изминалата 2008 година от Здравната каса стигна и до Комисията за защита на личните данни. Комисията иска от ... Достъп до обществена информация ... Закон за защита на класифицираната информация ... Закон за защита на личните данни. Нормативна уредба ... Закон за движението по пътищата (pdf - 938k) Правилници. Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътреш...