Закон за горите E-Book


Закон за горите - 978-954-730-714-8 pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: 978-954-730-714-8
ISBN: 57356
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,80

ОБЯСНЕНИЕ:

Представена е нормативната уредба наотношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горскитетеритории в Република България, с цел гарантиране на многофункционално иустойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане симоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползванетона дървесина и недървесни горски продукти, специалния правен режим на горите взащитени територии и при включването им в Националната екологичнамрежа. Включен е и Законът завъзстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, спрепращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилаганетоим.

..., т. 1 от Наредба 8 от 05.08 ... PDF ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ - government.bg ... .2011г. за сечите в горите и наличие на единични или група дървета, от друг дървесен вид. ЗАКОН за горите Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., бр. 133 от 11.11.1998 г., доп ... Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите - ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., в сил ... Закони | Министерство на земеделието, храните и горите ... . 19 от 8 март 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Раздел i. Гори и горски фонд Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията ... Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд PDF файл, 1,2 MB, качен на 08.10.2018 Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат за всички защитени територии независимо от собствеността върху горите, земите и водните площи в тях. Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например: Спорни дърводобивни поправки се прокраднаха и в променения Закон за горите България 14 25 юли, 2012 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ В сила от 28.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2...