Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки E-Book


Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки - Сашо Пенов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Сашо Пенов
ISBN: 9789547307490
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,22

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата представлява актуално изследване на влиянието на правото наЕС в специална област, каквато е правната уредба на преките данъци вдържавите-членки. Въпреки разнообразието на данъчните системи,функционирането на вътрешния пазар и постигането на целите на ЕС налагатхармонизация и координация на прякото данъчно облагане. Изследването енасочено към това да се очертае комплексният характер на материята направото на ЕС, относима към преките данъци, и да се дадат на читателясистематични познания за нея. В книгата теоретично е анализиранозначението на четирите основни свободи за правната уредба на прекитеданъци. Разгледани са и основните актове на вторичното право на ЕС,относими към тази уредба. Изводите са подкрепени с примери от съдебнатапрактика на Съда на Европейския съюз, като е включено и приложение,съдържащо основните решения.Трудът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници истуденти по право, както и за всички, които имат интерес от прилаганетона принципите на законност и справедливост при данъчното облагане.Сашо Пенов е преподавател по финансово и данъчно право в Юридическияфакултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. Адвокат от Софийската адвокатскаколегия.

...ни източника на правото на ЕС са: първичното и вторичното право ... PPT Добър ден - government.bg ... . Първичното право се състои от договори, с които се определя правната рамка на Европейския съюз. Аспекти на хар­ монизацията с правото на Европейския съюз. - СУ. Юридически факултет. 2000. Правото на Европейския съюз и преките ... Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите ... ... . Юридически факултет. 2000. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите членки. - СУ. 2012. мацията за потребителите и правото на отказ при дого­ ворите от разстояние и тези извън търговския обект ще l 304/64 bg Официален вестник на Европейския съюз 22.11.2011 г. (1) ОВ c 317, 23.12.2009 г., стр. 54. Адв. Христина Георгиева, Докторант[1] Summary: This article investigates the legal framework that is applied when tax credit is implemented as a financial mechanism for supporting developers and publishers of video games with cultural content. The article also examines the compatibility of this type of financial support with the EU law, mainly with the EU […] държавите членки и са неделима част от правото на Съюза (член 261, параграф 2 от ДФЕС). Справочник за Европейския съюз - 2020 6 Хърватия стана най-новата държава — членка на ЕС, на 1 юли 2013 г. Така броят на държавите — членки на ЕС, се увеличи на 28, а населението на Съюза нарасна на 510 милиона души. Проверка на правото на собственост ; ... Преки и косвени данъци . ... членка на Европейския съюз, и едновременно с това местното юридическо лице - платец на дохода, е свързано лице с ... рането на Европейския съюз (ДФЕС) и въплътена в международните ангажименти на Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. София, Сиби, 2011, стр. 238, ISBN 1. монография Разработката включва информация за нормативната уредба на данъчната политика на ЕС, както и всички принципи, на които се основава провежданата политика от страните в ЕС, както и целите поставени през новия програмен ... Двата основни източника на правото на ЕС са: първичното и вторичното право. Първичното право се състои от договори, с които се определя правната рамка на Европейския съюз. измами и укриването на данъци[3], защитата на бюджета на Европейския съюз до края на 2012 г. и прилагането на нетни финансови корекции за държавите членки в областта Комисията е публикувала своето предложение за Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Многогодишната финансова рамка е основният бюджетен документ tна ЕС за седемгодишния период и не ... bg Официален вестник на Европейския съюз l 284/23 (1) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финан­ Гражданите на Европейския съюз имат правото да се придвижват и установяват свободно на територията на държавите членки при ограниченията и условията, предвидени в учредителните...