Закон за обществените поръчки E-Book


Закон за обществените поръчки -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 978-954-730-745-2
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,30

ОБЯСНЕНИЕ:

Издание с последнитепромени в Закона за обществените поръчки, свързанисъс:–намаляване вида напроцедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат общественитепоръчки,– възможностите за пряковъзлагане,– развитие иусъвършенстване на предварителния и последващия контрол,– своевременно отстраняванена поправими нарушения в процедурата,– обжалването напроцедурите,–административнонаказателната отговорност

...едлагат промени, свързани с процеса на поетапно ... Закон за обществените поръчки ... ... Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп. Считано от 01.03.2019 г. влизат в сила поредните промени в Закона за обществените поръчки, които обичайно поставят различни въпроси пред възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки. Искани временни мерки: Има искане за ВМ Предмет ... PDF ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... . Искани временни мерки: Има искане за ВМ Предмет: Жалба - "ТехноЛогика" ЕАД с/у Решение № 95-00-1987/22.05.2020 на МОСВ 5 Жалба № ВХР-1036-19.06.2020 Проект на Закон за обществените поръчки. Проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за ... „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ... 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020: Дата на определение: 11.06.2020 г. Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД; Запазването в Закона за обществените поръчки на възможността за директното купуване на програмно време ... 14:46, 22 яну 16 / Спас Спасов 35 Вътрешни правила по закона за обществените поръчки. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОДМВР - Кюстендил 29 авг 2019. Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. ЗеИД Закон за електронната идентификация 5. В брой 13 на Държавен вестник от 16.02.2016 г. беше обнародван Закона за обществените поръчки/ЗОП. Две от директивите, които бяха приети през 2014 г. от Европейския парламент, а именно Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС ... ЗАКОН за обществените поръчки Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от ... Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на ... Закон за обществените поръчки. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и ... Промените в Закона за обществените поръчки вече са официално оповестени по надлежния ред. Това става след като с извънреден брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на ЗОП, приет от ... Обществени поръчки, възлагани по чл.20 ал. 1 т.4 от ЗОП и чл. 20 ал.6 от ЗОП; Вътрешни правила по закона за обществените поръчки; Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане...