Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2004 г. E-Book


Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2004 г. - Любка Ценова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Любка Ценова
ISBN: 9549899561
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,67

ОБЯСНЕНИЕ:

...е изх. № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г ... PDF Закон - Unesco ... . на НАП броя на декларации образец № 1 (Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6(Приложение № 4 към чл. 18 ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за ... (Обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; и ... 【Административни нарушения и наказания според данъчните ... ... ... (Обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г ... Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Административнонаказателно производство ... В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н. нарушения и наказания е обект на разглежда-не в част 2 от публикацията. Съгласно чл. 24 от НРД 2010 (3), контро-лът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ се из- Профил на купувача. Законът за обществените поръчки (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) продължава и разширява застъпеното в предишния ЗОП изискване за придаване на публичност на определени документи чрез ... Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г. Този закон и другите закони и укази, в които са предвидени административни наказания, се прилагат за всички административни нарушения, извършени на територията на Република България, на ... АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С НЗОК - ЧАСТ 2 М. Радева administrative violations and administrative sanctions in case of an infringement the contracts between ЗАКОН за административните нарушения и наказания ... Разпоредбите чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗНА в приложимата редакция (изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и чл. 77 от АПК са императивни и спазването на техните изисквания е задължително както при ... Строителство и довършителни работи. Информация за фирми и цени на вътрешни ремонти и довършителни работи. От 1998 г. до сега практиката и юриспруденцията показа особената важност на тази правна фигура, тъй като от нейното наличие в правния мир възникват основни обществени отношения, свързани с ......