Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за прилагане на закона. Наредба №38 за провеждането на изпитите от 2004г. Наказателен кодекс E-Book


Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за прилагане на закона. Наредба №38 за провеждането на изпитите от 2004г. Наказателен кодекс - Цветан Владинов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Цветан Владинов
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,25

ОБЯСНЕНИЕ:

...2002 г., в сила от 26.04.2002 г ... Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата ... ... ., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и ... Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за прилагане на закона. Наредба №38 за провеж ... 【Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за ... ... . Наредба №38 за провеждането на изпитите от 2004г. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. В сила от 01.09.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. НАРЕДБА № 15 от 7.04.2008 г.за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г. НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху ... Закон за движението по пътищата - Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999 г. - в сила от 01.09.1999 г., посл.изм. и ... Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.). Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса ... НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път На 17.03.2017 г. в брой 23 на „Държавен вестник" беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Указания за маркиране на насаждения в случаите на чл. 50, ал. 7 и ал. 6, т. 1 от Наредба 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите и наличие на единични или група дървета, от друг дървесен вид. Следователно по въпросите, свързани с определяне на разходни норми на моторни превозни средства /МПС/ и по прилагането на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни ... Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата /ЗП/, общинските пътища се ... т.1 от Наредба №1 за организиране на движението по пътищата /обн. ДВ бр.13/10.02.2001 ... 5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра ... Държавни помощи, Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на - 29/35; ПМС № 117 за приемане на Правилник за прилагане на Закона за - 59/1. От приемането му през 1999 г. Законът за движение по пътищата е бил променян 69 пъти, което прави средно по 4 пъти на година. НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" 17.01.20 НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция ... Ползването на пълната функционалност и съдържание на продуктите, включени в Апис 7 Уеб, е възможно след заплащане на цената за едногодишен абонамент. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на р...