Закон за местните данъци и такси E-Book


Закон за местните данъци и такси -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,38

ОБЯСНЕНИЕ:

...нъци и такси - ИК "Труд и право" Закон за местните данъци и такси Въведете част от заглавието Покажи брой Заглавие ... ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ... ... ... Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси) 8474 Такси за ползване на ресурси, платени в България По Закона за защитените територии (без лечебни растения) 8475 Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се ... от 28.06.2012 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се ... от 28.06.2012 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). ЗАКОН за местните данъци и такси Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. редакция от 27.01.2012 стр.2 от 3 Пламен Донев - Kreston BulMar Закон за Местните Данъци и Такси - резюме • Музеи, галерии, сгради, представляващи културна ценност. ЗАКОН за местните данъци и такси Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 71 ... Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. „(5) Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от Закона за местните данъци и такси, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. Закон за местните данъци и такси Раздел i Такса за битови отпадъци Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по В Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.) в § 13 от заключителните разпоредби думите „1 ... Законът влиза в сила от 1 януари 1958 г. и отменя чл. 25, ал. 1 от Закона за данък върху оборота, чл. 59, ал. 1 от Закона за данък върху общия доход, чл. 82, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 33, ал. 2 от Указа за държавните ... Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от ... Промени в Закона за местните данъци и такси В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година обобщаваме по-важните промени в Зак она за местните данъци и так си (ЗМДТ), обнародвани в брой ... Относно проекта на Закон за бюджета на Република България за 2017 г. + ... Предложения на ...