Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) / 9. издание E-Book


Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) / 9. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547300002
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,79

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи.Поместени са и актовете, уреждащи издаването на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.

...ве финансовоправни норми § 2 ... Закон за здравното осигуряване 2020 | Galaxy.bg ... . - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) развитие на инфраструктури за пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на ... Подзаконовите нормативни актове са няколко категории. Едни се отнасят непосредст ... store.bg - Закупилите книгата "Устройство на територията ... ... . Едни се отнасят непосредствено до строителството, други до паметниците на културата или до екологичните норми, правила за ... устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. І .4.4. Срокът за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи е І. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Част първа ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ Кодекс на труда Подзаконови нормативни актове 1....